Vælg en side

Der bliver der nemlig holdt generalforsamling, nationalweekend og jubilæumsfejring for vores forening! Det hele kommer til at blive afholdt i Esbjerg, hvor planlægningen allerede er i gang! Weekenden byder på generalforsamling (med valg af ny landsbestyrelse 2022), jubilæumsfest og sparring med andre frivillige. Du vil få mulighed for at deltage i kurser, der styrker dig som frivillig, være med til at bestemme retningen for IMCC i 2022 og møde de andre frivillige i IMCC, som du ikke har set i den lange lockdown. Både i landsbestyrelsen og i Esbjergs lokalbestyrelse er planlægningen i fuld gang og vi glæder os!

Vi håber på en fejring, der ser noget anderledes ud end sidste års online generalforsamling.

Alt information relateret til generalforsamlingen findes i denne mappe her.

Foreløbig dagsorden og øvrige vigtige informationer:

Dagsorden, forslag pr. 18/8/21:

 1. Valg af dirigent og to referenter. 
 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 
 4. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse. 
 5. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering. 
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering. 
 7. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og bestyrelse. 
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 10. Valg af to kritiske revisorer. 
 11. Evt. 

 

 • Den endelige dagsorden inkl. endelig links til dagsordenspunkter kommer senest to uger før generalforsamlingens start, dvs. senest d. 23/10 og offentliggøres via dette dokument.
 • Ønsker du at indsende forslag til vedtægtsændringer eller har andre forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal dette være IMCC’s landsbestyrelse i hænde senest tre uger før generalforsamlingens, dvs. senest d. 16/10 og sendes til bestyrelse@imcc.dk Her kan du finde eksempler på tidligere vedtægtsændringsforslag.
 • Ønsker du at opstille til landsbestyrelsen 2022, kan du her få et indblik i, hvad det indebærer. Du opstiller ved at sende en hensigtserklæring til bestyrelse@imcc.dk – gerne ledsaget af et kort kandidatur med motivation og evt. relevant erfaring (et IMCC-V). Skal være landsbestyrelsen i hænde senest dagen før generalforsamlingens start, dvs. senest d. 5/11 kl. 23.59.

Vigtige datoer opsummeret:

 • Indkaldelse indeholdende forslag til dagsorden skal offentliggøres af bestyrelsen via organisationens kommunikationsorganer senest syv uger før afholdelsen, dvs. senest d. 18.9.
 • Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelsen, dvs. senest d. 16/10.
 • Endelig dagsorden samt organisationens regnskab offentliggøres af bestyrelsen via organisationens kommunikationsorganer senest to uger før afholdelsen, dvs. senest d. 23/10.
 • Ændringsforslag til forslag skal være bestyrelsen i hænde senest én uge før afholdelse, dvs. senest d. 30/10.