Vælg en side

Strategien

Strategi for Stærkere Lokalforeninger 

Mål: 

 • Alle ved, at begrebet lokalforening dækker over lokalbestyrelse og aktiviteter i en given by 
 • Styrke lokalforeningerne og forbedre deres organisering i IMCC 
 • Styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne og landsbestyrelsen ● Fremhæve vigtigheden af lokal engagement og selvstændighed 
 • Øge lokalforankring og synlighed af IMCC 

Kompetente lokalbestyrelser 

Der sikres opdaterede anbefalinger og ressourcer inden for ledelse, kommunikation og økonomistyring, som kan assistere lokalbestyrelserne. Endvidere tilbydes kurser og kompetenceudvikling for lokalbestyrelserne. En kommunikationskanal administreret af landsbestyrelsen etableres for at dele erfaringer på tværs af lokalbestyrelser. 

Lokalbestyrelser med et klart formål 

Formålet med lokalbestyrelser i hver lokalforening konkretiseres, herunder ansvarsområder og mål fx gennem årshjul. Lokalbestyrelser udvikler i samarbejde med landsbestyrelsen korte handleplaner. 

Samarbejde med landsbestyrelsen 

Der er en god og åben dialog mellem lokalbestyrelserne og landsbestyrelsen gennem kvartalsvise onlinemøder og deltagelse i lokalbestyrelsesmøde en gang årligt. Der afholdes to årlige fysiske møder med landsbestyrelsen og IMCC’s ledere, lokalbestyrelser og udvalg. 

Øget lokalt engagement 

Det er nemt for alle IMCCere at komme med ideer, deltage aktivt i beslutningsprocesser og organisere aktiviteter lokalt og nationalt. Lokalbestyrelserne afholder regelmæssige møder og events for de lokale aktivitetsgrupper for at skabe engagement og styrke fællesskabet. Det prioriteres at afsætte penge til dette. 

Stærkere Lokalforankring 

Lokalforankring fremmes ved at opfordre lokalforeningerne til at samarbejde med lokale partnere og institutioner. Der skabes en platform og en kultur, hvor lokalforeningerne deler deres lokale indsatser og resultater i lokalområdet, samt med resten af IMCC til inspiration for alle. Aktiviteternes månedsmøder promoveres for at sikre bæredygtige aktiviteter og medlemsrekruttering. 

Promovering af IMCC 

Der udvikles ressourcer og værktøjer til lokalforeningerne for at forbedre deres evne til at promovere IMCC og dens initiativer på lokalt niveau. Samtidig opfordrer vi vores lokalforeninger til at deltage i lokale begivenheder for at øge kendskabet til IMCC, tiltrække nye medlemmer samt styrke vores tilstedeværelse og indflydelse på fx uddannelser.

Stærkere økonomi og bedre organisering 

Mål: 

 • Et mere solidt og informeret sekretariat 
 • Stærk, sikker og divers fundraising økonomi 
 • Bedre forståelse for dynamisk økonomi 

Bedre, stærkere økonomi 

Der udvikles en fundraising-strategi med kortlægning af mulige fonde for at afdække muligheder for fundraising uden om DUF. 

Samlet, stærkt sekretariat 

Der afsættes midler til, at sekretariatet kan komme på videreuddannelseskursus hvert år. Der er fokus på sekretariatets velbefindende. Muligheden for udvidelse af sekretariatet undersøges. 

Hjemmeside og dokumenter 

Muligheden for en bedre hjemmeside undersøges. Online arkiv er opdateret, og LAL’er, NAL’er, udvalg og lokalbestyrelser føler de kan finde nødvendige dokumenter og navigere i IMCCs online google drev. 

Brug af midler 

Der er retningslinjer for, hvor aktiviteter, udvalg og lokalbestyrelser kan søge penge og hvor meget, der kan søges. Der er gennemsigtighed omkring IMCCs økonomiske situation. Der prioriteres penge til medlemspleje og kreative ideer.

Strategi for internationalt arbejde og samarbejde 

Mål: 

 • Udbygge og facilitere internationale muligheder for medlemmer 
 • Styrke de internationale projekter og udvekslingsprogrammer 
 • Udvikle sekretariatets viden om internationale projekter 
 • Øge tilgængeligheden af udvekslingsprogrammer for ikke-medicinstuderende
 • Afsøge muligheden for meritgivende kliniske udvekslinger 

Internationalt Udvalg 

Internationalt Udvalg skaber en central oversigt over internationale muligheder, herunder møder, projekter, træninger og udvekslingsprogrammer. Sociale medier og intern kommunikation bruges til at udbrede mulighederne. 

Kapacitetsopbygning for Sekretariatet 

Der identificeres årligt relevante kurser og træningsmuligheder for sekretariatet for at styrke deres viden om internationale projekter og samarbejde. Det prioriteres at afsætte ressourcer til denne videreuddannelse. 

Prioritering af Internationale Projekter og kapacitetsopbygning 

For at styrke vores internationale projekter etableres en dedikeret platform, hvor projektansvarlige kan dele viden og muligheder i farvefællesskabet, og der afholdes mindst et årligt seminar. Brugen og opdateringen af hvidbøger inden for udviklingsprojekter fremmes for at forbedre bæredygtig overlevering. Sociale medier og intern kommunikation bruges aktivt til at fremhæve de igangværende internationale projekter og deres resultater. 

Udvekslingsprogrammer 

Kendskabet til udvekslingsprogrammer for IMCC’ere udbredes. Der er mulighed for deltagelse i flere IFMSA-udvekslingsprogrammer, fx SCORA- og SCOPH. 

Meritgivende Kliniske Udvekslinger i udlandet 

Der initieres dialog med universiteterne for at undersøge muligheden for at få klinisk udveksling godkendt som meritgivende.

Strategi for medlemmer 

 

Mål 

 • Flere studieretninger repræsenteret 
 • God overlevering 
 • Mere socialt samvær 
 • Flere muligheder for kapacitetsudvikling 
 • God velkomst og introduktion til nye medlemmer 
 • Større samarbejde i og på tværs af farvegrupper 

Divers medlemsskare sikrer fastholdelse og kontinuerligt engagement Flere studieretninger er repræsenteret for at skabe en bedre grobund for engagerede studerende og sikre et tværfagligt forum for sundhedsfremme. Dette sikres ved deltagelse i studiearrangementer på flere forskellige uddannelser og afholdelse af intromøder for at skabe kendskab til IMCC’s arbejde. 

Bæredygtig ledelse 

Bæredygtig ledelse sikres ved at lave let tilgængelige, opdaterede anbefalinger for god overlevering, som blandt andet indeholder medlemmernes nuværende udfordringer og inkluderer nyeste litteratur. IMCC sikrer dermed bæredygtig ledelse på alle niveauer og øger medlemmernes lyst til at tage ansvarsposter. 

Socialt samvær forrest 

Frivillighed skal være sjovt og givende. For at bevare vores frivilliges entusiasme og dedikation er det essentielt, at vi prioriterer trivsel og socialt samvær. Dette sikres ved en årlig trivselsundersøgelse, mulighed for anonym feedback samt en årlig evaluering af samværspolitikken. Derudover opfordres lokalbestyrelser og aktiviteter til at budgettere til og afholde sociale arrangementer. Dette skaber en kultur, hvor alle trives og føler sig værdsat, mens de bidrager til fællesskabets større formål. 

#Kapacitetsudvikling 

Der afholdes minimum to årlige, nationale, kapacitetsudviklende arrangementer, hvor alle IMCC’ere kan deltage. Det tilstræbes, at minimum et af møderne er et IFMSA TNT-arrangement. Ledere i IMCC tilbydes årligt at deltage på et lederkursus. Endvidere tilbydes der kurser hos etablerede, fx DUF og CISU, og potentielt nye partnerskaber. 

Rekruttering og introduktion af nye medlemmer 

Lokalforeningerne afholder regelmæssige introduktionsaftener, hvor man kan stifte bekendtskab med IMCC og aktiviteterne. Alle nye medlemmer af IMCC modtager en velkomstmail med information om organisationen, dens arbejde og partnere. Der er en introduktionsside på hjemmesiden. Aktiviteterne tilbyder en mentorordning og evt. merchandise. 

Større ansvarsfølelse til medlemmerne

Alle medlemmer har let og tilgængelig adgang til al ønsket information ved at have alt samlet et centralt sted. Sekretariatet rustes til at hjælpe medlemmer med henvendelser og spørgsmål. Der prioriteres en enkel og direkte adgang til lokale og nationale bestyrelser. 

Regnbuefamilie 

Farvefællesskaber styrkes gennem arrangementer, der krydser aktivitetsgrænser, eksempelvis med lokale og nationale “farvedage”. Der afholdes ligeledes arrangementer på tværs af farvefællesskabet lokalt og nationalt.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere