Vælg en side

IMCC’s Udviklingsplan

For at give DUFs medlemsorganisationer mulighed for at tilpasse sig de nye regler var der mulighed for en dispensationsordning, hvor organisationer i løbet af en 2-årig periode (2017 og 2018) kunne sikre, at man fremover ville kunne overholde de nye retningslinjer. Et centralt element i denne overgangsordning var en ”Udviklingsplan”, som skulle godkendes og følges af DUF.

I det følgende er beskrevet, hvordan DUF har godkendt IMCC’s udviklingsplan og hvordan IMCC løbende har informeret om hvordan det er gået i forhold til at opfylde denne udviklingsplan, samt at DUF i sine bevillingsskrivelser 2017 og 2018 anerkender og godkender IMCC’s arbejde med udviklingsplanen.

24.2.2017: IMCC søger om dispensation med en udviklingsplan, som kan ses her: IMCC Udviklingsplan 2017 samt en logbog over de hidtidige initiativer i 2016, som kan ses her:  Bilag til udviklingsplan 2017

I Udviklingsplanen hedder det blandt andet:

”IMCC har i løbet af 2016 været uhyre aktive og brugt mange interne ressourcer i bestræbelserne på at oprette nye lokalafdelinger. Som det fremgår af bilaget har de jyske lokalafdelinger, en række aktivitetsgrupper, Landsbestyrelsen og sekretariatet brugt megen energi få at få etablereret aktivitetsgrupper og en demokratisk struktur med lokalbestyrelse i Esbjerg. Og Esbjerg er i dag en fungerende lokalafdeling.

Den første erfaring i forhold til at oprette nye lokalafdelinger er en generel betragtning: Langt de fleste af IMCC medlemmer bliver det, fordi de ønsker at indgå i en ganske bestemt aktivitet og lægge al deres energi dér. Det er først senere, at nogle af medlemmerne bliver interesserede i organisatorisk arbejde i lokalbestyrelser, Landsbestyrelse og de udvalg, som Generalforsamlingen opretter. Det betyder i praksis, at det tager tid at få etableret lokale demokratiske strukturer.

Denne erfaring understreges også af processen i forbindelse med oprettelsen af lokalafdelingen i Esbjerg, hvor det bærende element har været etableringen af lokale aktivitetsgrupper, som så efterfølgende har resulteret i nogle medlemmer, der har vist interesse i at varetage politiske hverv som lokalbestyrelsesmedlemmer. I Esbjergs tilfælde gik der op mod et år før en lokal demokratisk struktur var etableret – og det selvom der blev anvendt rigtig mange ressourcer på at få det til at ske.”

25.4.2017: DUF giver i et brev dispensation for årene 2017 og 2018 og godkender IMCC’s udviklingsplan. Læs brevet her: Brev fra DUF 25 april 2017 godkendelse af udviklingsplan

I begrundelsen for godkendelsen fra DUF hedder det bl.a.:

” DUF godkender hermed IMCCs udviklingsplan, hvor organisationen beskriver, hvordan man vil sikre, at man senest ved udgangen af 2018 kan leve op til kravene om minimum seks tilskudsudløsende lokalforeninger fordelt på alle fem regioner.

IMCC har 5 lokalafdelinger i København, Odense, Aarhus, Odense og senest Esbjerg. IMCC arbejder målrettet på at oprette en lokalafdeling i Næstved og muligvis Roskilde. IMCC har stærke lokalforeninger i de byer som traditionelt tilbyder medicinstudier, men i de seneste år har også andre studieretninger affødt medlemmer til IMCC, og i dag er ca. 20 procent af IMCC medlemmer fra andre studieretninger. Det giver grobund for flere lokalafdelinger, og IMCC forventer at organisationen ved udgangen af 2017 har mindst 6 og forhåbentligt 7-8 lokalafdelinger. IMCC har fremsendt en detaljeret udviklingsplan, hvori organisationen beskriver, hvorledes deres lokalafdelinger skal styrkes. Planen omhandler blandt andet forsat støtte til den nye afdeling i Esbjerg.”

Maj 2017: IMCC fremsender ”Status på udviklingsplan” i forbindelse med ansøgning om driftstilskud 2017 med reference til godkendelsesbrevet fra DUF af 25. april 2017. Dette papir kan ses her: Status på Udviklingsplan maj 2017

Heri hedder det blandt andet:

”Situationen i den nystartede lokalafdeling i Esbjerg er positiv. Der er pt. tre aktivitetsgrupper fungerende: SexEkspressen, Bamsehospitalet og KostMo. Alle aktivitetsgrupper har været ude på skoler med deres undervisning. SexEkspressen er den mest tværfaglige gruppe med sygeplejerskestuderende, jordemødre studerende, sociologistuderende og en enkelt ingeniør tilknyttet. Bamsehospitalet har været meget aktive og deltog bl.a. i den nationale event i Legoland den 20 maj. KostMO har indtil videre blot været ude at undervise én gang. Alle tre grupper har store planer om fortsat ekspansion.”

9. november 2017: DUF fremsender bevillingsbrev til IMCC. Man kan læse brevet her: DUF bevillingsbrev 9 november 2017

Heri hedder det blandt andet:

”DUF vurderer således fortsat, at IMCC’s formål i høj grad peger mod målgrupper uden for medlemsskaren, samt at de aktiviteter, der primært er foreningsinterne og medlemsrettede i overvejende grad er rettet mod at udvikle medlemmernes kompetencer, så de bliver bedre rustet til netop at udmønte formålet, herunder de udadvendte aktiviteter. De medlemsrettede aktiviteter vurderes således meget sjældent at være det endelige aktivitetsmæssige mål i sig selv. DUF vurderer, at den fine fremgang i jeres medlemstal og jeres arbejde med at implementere udviklingsplanen bør vægte positivt i tilskudsmæssige sammenhæng. Samtidig har I i landsorganisationen fortsat et højt aktivitetsniveau.”

Maj 2018: IMCC fremsender – i forbindelse med ansøgning 2018 – Status og Udviklingsplan. Dette kan ses her: Status og udviklingsplan IMCC 2018

Heri hedder det blandt andet:

”Tilbage i 2016 (d. 24. november) blev der afholdt stiftende Generalforsamling i Lokalafdelingen i Esbjerg, og tre aktivitetsgrupper er nu etableret i lokalafdelingen, nemlig Sexekspressen, Bamsehospitalet og KostMo. Der blev afholdt ordinær Generalforsamling i Esbjerg d. 29. november 2017. Det er IMCC’s vurdering, at IMCC Esbjerg vil fortsætte den positive udvikling, og at IMCC Roskilde i løbet af 2018 vil udvikle sig til en stærk lokalafdeling med mindst tre aktivitetsgrupper etableret.”

1.11.2018: Bevillingsbrev fra DUF 2018. Man kan læse bevillingsbrevet her: Bevillingsbrev DUF 2018

Heri hedder det blandt andet:

”Ved udmålingen af det skønsmæssige tilskud har DUF særligt lagt vægt på de i § 8, stk. 2, nævnte parametre, status på implementeringen af jeres udviklingsplan samt det vedtagne takstbilag mv. DUF har i sin vurdering lagt vægt på, at I er på en overgangsordning, men at I i overensstemmelse med jeres udviklingsplan har etableret en lokalforening i Roskilde, samt at aktivitetsniveauet iht. opgørelsen af antal mødedage er steget markant.

I er indplaceret i gruppe c, da DUF har vurderet, at jeres aktiviteter i overvejende grad sigter på at engagere og inddrage og/eller forbedre forhold, vilkår og muligheder for målgrupper uden for kredsen af kontingentbetalende medlemmer med demokratisk indflydelse i organisationen. Jeres indplacering og organiseringsform med individuelle medlemmer og selvstændige lokalforeninger betyder bl.a., at I modtager et skønsmæssigt tilskud for jeres medlemmer/deltagere og aktiviteter. Dermed er der netop mulighed for i skønnet at tillægge antallet af deltagere, dvs. personer som ikke tælles med iht. medlemsdefinitionen, positiv vægt.

DUF har bemærket, at I i jeres ansøgning har opgjort, hvor mange gange jeres medlemmer har deltaget i jeres aktiviteter. Dette er ikke en parameter, som DUF tillægger særlig vægt. I opfordres derfor til at finde en opgørelsesmetode, som kan give DUF et billede af, hvor mange personer, der ikke indgår i medlemsopgørelsen, som jeres aktiviteter når ud til.”

Som det ses af ovenstående har IMCC i dispensationsperioden 2017-2018 fremlagt Udviklingsplan og løbende opdateret DUF om hvordan det forløber med denne. DUF har i skrivelse af 25. april 2017 godkendt udviklingsplanen og i de følgende bevillingsbreve (hhv. 9,. november 2017 og 1. november 2018) refereret til udviklingsplanen og dens opfølgning og anvendt dette som grundlag for at give bevillinger i hhv. 2017 og 2018.

Et centralt element i udviklingsplanen har hele tiden været, at aktivitetsgrupper, som f.eks. Sexekspressen, skulle spille en helt central rolle for udviklingen af Esbjerg Lokalafdeling. IMCC har løbende i 2 år udviklet Esbjerg lokalafdeling på baggrund af dette – og DUF har løbende været orienteret om (og refereret til) denne udvikling.

Når Tipsudvalget i sit afslag 1. november 2019 – Se afslagsbrevet her: Afslagsbrev fra DUF 1 november 2019 – begrunder dette med, at Sexekspressen aktiviteter i Esbjerg Lokalafdeling ikke tæller med ved vurdering af lokalt forankrede, regelmæssige aktiviteter, forekommer det – i lyset af ovenstående – at være svært forståeligt. IMCC har i sine planer og handlinger efter bedste evne forsøgt at leve op til de nye bestemmelser, og alle disse planer og handlinger er sket med DUF’s godkendelse. Hvis denne måde at organisere aktiviteterne på ikke ville have været efter retningslinjerne, ville DUF ikke have godkendt Udviklingsplanen den 25. april 2017; ej heller have anerkendt opfølgningen af udviklingsplanen i bevillingsskrivelse af 9. november 2017 og endelig heller ikke have brugt IMCC’s udviklingsplan som grundlag for at tildele bevilling med sit brev af 1. november 2018.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere