Vælg en side

DUF fratager IMCC sit driftstilskud

Dansk Ungdoms Fællesråd har frataget IMCC driftstilskuddet for 2019. IMCC har gennem de sidste mange år modtaget driftstilskud, som dækker en række af de omkostninger, der er ved at køre organisationen. Derudover har DUF bevilliget midler til refusion af nogle af vores internationale udgifter.

Der indsendes ansøgning inden den 1. juni, og bevillingen gives ca. 1. november. Det skal bemærkes, at midlerne går til indeværende regnskabsår, hvilket naturligvis er et problem, fordi den endelige besked om bevillingen falder så sent på året, at langt de fleste midler allerede er brugt. IMCC har ved møde med DUF’s generalsekretær og formand i februar 2019 fået forsikringer om, at der ikke planlægges nedskæringer af tilskuddene og at man fremover kan søge om 2-årige bevillinger.

I 2018 udgjorde det samlede bidrag fra DUF til IMCC 1.621.000 kr. Bevillingsbrevet fra DUF d. 1. november 2018 kan ses her: Bevillingsbrev DUF 2018

Ansøgningen 2019

IMCC indsendt i slutningen af maj måned 2019 ansøgning om driftstilskud for dette år. Ansøgningen består af en række dokumenter, hvoraf de vigtigste er:

Selve ansøgningen som er en udfyldt blanket kan findes her: IMCC ansøgning til DUF 2019

Redegørelse fra IMCC om hvordan status er. Her beskrives medlemstal, aktiviteter og forskellige udviklinger Her er også en masse tal på hvor mange medlemmer, der er i de forskellige aktivitetsgrupper og lokalafdelinger, hvor mange aktiviteter, der er afholdt, hvor mange udvekslinger, der er gang i og så videre. Man kan finde IMCC’s Redegørelse 2019 her: Redegørelse IMCC 2018-2019

IMCC’s revisor, Beierholm, godkender med en såkaldt revisorerklæring, at IMCC overholder reglerne fra DUF og denne redegørelse kan findes her: Erklaering_fra_uafhaengig_revisor

For 2019 var forventningen et bidrag fra DUF på ca. 1,7 millioner kr., fordelt på skønsmæssigt vurderet driftstilskud på 1.250.000 kr., 227.000 kr. ekstra fordi vi nu opfylder kravene om at have 6 fungerende lokalafdelinger og endelig 212.000 kr. i refusion af internationale udgifter.

IMCC har gennem hele året 2019 haft forventning om at modtage disse midler, eftersom vores aktivitetsniveau er stort set det samme som i 2018 (eller en smule større) og at vores procedurer og strukturer er identiske med tidligere.

Ekstra kontrol

IMCC blev i juni måned udtaget til såkaldt ”ekstra kontrol,” hvor nogle få af DUF’s medlemsorganisationer efter lodtrækning skal gennemgå en særlig kontrol, som kigger på alle dele af organisationen: økonomi, procedurer, vedtægter, medlemmer, aktivitetsniveau og meget mere. Ekstrakontrollen forløb over 4½ måned og blev udført af revisionsselskabet Albjerg. Man kan desværre ikke læse rapporten fra Albjerg her: eftersom Albjerg Revision har bedt om, at den ikke bliver offentliggjort.

Konklusionen fra Albjerg lyder:

”Efter vores opfattelse afhænger vurderingen af, hvorvidt de to lokalforeninger har regelmæssigt, af lokalforeningen iværksatte aktiviteter af tolkningen af IMCC’s struktur. Vi kan ikke vurdere, om kravet til regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter i lokalforeningerne – i henhold til Tilskudsbekendtgørelsens definition – er opfyldt, idet vurderingen heraf efter vores opfattelse afhænger af tolkningen af organisationens faktiske struktur. Vi anbefaler, at DUF drøfter opfyldelsen heraf med organisationen. Gennemgangen af lokalforeninger har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

Ved vores review af IMCC er vi – bortset fra ovenstående – ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at organisationen ikke er tilskudsberettiget til driftstilskud og refusion af internationale udgifter i overensstemmelse med Tilskudsbekendtgørelsen med de oplysninger anført i organisationens ansøgning dateret den 2. maj 2019 og gengivet i afsnit 1 i denne beretning.”

Altså er konklusionen, at alting i IMCC er i orden; dog påpeger Albjerg at man har svært ved at vurdere måden vi organiserer vores lokale aktiviteter på – både af lokalbestyrelsen og af vores mange aktivitetsgrupper. Anbefalingen fra Albjerg er klar: DUF bør drøfte nærmere med IMCC, hvordan vi bedst opfylder kriterierne.

Som en kommentar til netop spørgsmålet om organiseringen af lokale aktiviteter sendte IMCC et brev til DUF – sammen med rapporten fra Albjerg. IMCC’s kommentarer kan ses her: IMCC kommentarer til Albjerg revision

Efter fremsendelsen af Albjerg-rapporten og IMCC’s kommentarer havde DUF yderligere nogle spørgsmål, som IMCC svarede på. Disse svar kan ses her: Svar til DUF på en række spørgsmål

Afslag fra DUF

Den 1. november 2019 modtager IMCC brev fra DUF, hvor man giver afslag på vores ansøgning. Brevet kan læses her: Brev fra DUF med afslag om driftstilskud

Begrundelsen for afslaget angives at være:

”Det er DUFs vurdering, at aktiviteterne i de lokale aktivitetsgrupper ikke har været arrangeret og afholdt af lokalforeningerne i tilskudsbekendtgørelsens forstand, jf. uddybningen i de kommenterede regler § 11, stk. 1, nr. 5, hvorfor de ikke kan indgå i en vurdering af lokalforeningernes aktivitetsniveau.

Da aktivitetsgruppernes aktiviteter således ikke indgår i lokalforeningernes aktiviteter, vurderer DUF ud fra en samlet vurdering ikke, at aktivitetsniveauet i 2018 for lokalforeningerne Roskilde og Esbjerg, har været tilstrækkelige regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for af eller med lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter, jf. § 11, stk. 1, nr. 5. De to lokalforeninger skal derfor fratrækkes jeres tilskudsgrundlag, hvorefter I har 4 lokalforeninger, der lever op til tilskudsreglerne.

Da det er et krav jf. § 2, stk. 1, nr. 1, for at være tilskudsberettiget, at landsorganisationen har mindst 6 lokalforeninger, der lever op til § 11, heraf minimum én i hver af de fem danske regioner, lever I efter fratrækket af to lokalforeninger ikke længere op til dette krav, hvorfor I ikke er tilskudsberettiget.”

Det betyder, at DUF ikke anerkender de 23 aktiviteter, som Sexekspressen har lavet i 2018 i Esbjerg i løbet af 2018, fordi de ikke skønnes at være ”i regi af lokalforeningen”, som det hedder i brevet (men ikke en formulering, der findes i retningslinjerne). Virkeligheden i dette tilfælde er, at den Lokale Aktivitetsleder for Sexekspressen i Esbjerg samtidig var Lokalbestyrelsesmedlem i Esbjerg.

Konsekvenserne

IMCC står nu overfor en umiddelbar trussel om konkurs og lukning. Eftersom de forventede 1,7 millioner kr. udebliver vil det betyde et regnskabsmæssigt tab i året 2019 på samme beløb. Med 2 millioner i egenkapital vil det være vanskeligt at undgå en konkurs, eftersom vores 4 medarbejdere har tre måneders opsigelsesfrist og derfor også skal aflønnes i januar og februar måned 2020.

Her og nu er der indført udgiftsstop i hele IMCC, hvilket betyder, at man ikke må have nogle udgifter, som påføres IMCC.

Hvad kan der gøres?

IMCC’s Landsbestyrelser (både den afgående og den tiltrædende) organiserer arbejdet med at forsøge at redde IMCC’s eksistens i tæt samarbejde med sekretariatet og en lang række aktive unge frivillige i organisationen.

Der arbejdes netop nu med flg. indsatser:

  • Forberede klage til Tipsungdomsnævnet over DUF’s afgørelse. Desværre ved vi, at sagsbehandlingstiden er 6 måneder, så det er meget sandsynligt at en afgørelse herfra først ville komme lang tid efter IMCC’s er lukket ned.
  • Indhente juridisk bistand for at overskue hvordan vi bedst kan forholde sig til de juridiske detaljer i afslaget
  • Indgå alliancer med en række organisationer og enkeltpersoner i håb om at opnå støtte
  • Få et overblik over IMCC’s resterende økonomi for at vurdere hvorvidt vi kan undgå at gå økonomisk konkurs
  • Række hånden ud til private fonde og institutioner for at bede om økonomisk hjælp
  • Tage kontakt til det politiske miljø: Kulturministeren, Kulturudvalget, Sundhedsministeren, Sundhedsudvalget, folketingspolitikere og andre indflydelsesrige personer
  • Tage kontakt til medierne for at sikre at historien bliver kendt af både politikere og den danske befolkning
  • Gøre udstrakt brug af de sociale medier for at sikre så stor folkelig opbakning som overhovedet muligt.

Brug for alle!

I de kommende måneder vil der være brug for alle, som brænder for IMCC. Meld dig som aktivist – til at kontakte medier, organisationer, politikere eller til at lave happenings og opsigtsvækkende events eller til alle mulige andre påfund, som kan hjælpe med at sikre IMCC’s overlevelse. Kender du nogen, der kender nogen (journalist, politiker, organisationsfolk mv.), så vil vi gerne vide det. Skriv med det samme til tilde@imcc.dk og meld dig på barrikaderne.

Støtte til IMCC

Skulle I ønske at støtte økonomisk, ville vi naturligvis takke ja hertil, men beder Jer tage kontakt til IMCCs Økonomiansvarlige, Theis, på oekonomi@imcc.dk, så vi kan bevare et økonomisk overblik og koordinere al fondsmobilisering. Ved ønsker om på anden måde offentligt at støtte op om IMCCs fremtidige overlevelse, henvend jer da direkte til IMCCs Landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk
 
 
 
 

 

Landsbestyrelse 2019 har indledt et tæt samarbejde med den kommende Landsbestyrelse 2020 og her ses kombinationen, som skal lede IMCC ud af krisen:

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere