– Program og dagsorden GF 2019

Program Generalforsamling 18. – 20. oktober 2019:

 

 

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og to referenter.
b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.
e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til
orientering.
f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.
g. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og bestyrelse.
h. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
i. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
j. Valg af to kritiske revisorer.
k. Evt.