Pressemeddelelse: Dansk Ungdoms Fællesråd lukker for økonomisk tilskud til velfungerende ungdomsorganisation

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som på vegne af Staten administrerer dele af overskuddet fra tipsmidlerne (ca. 113 millioner kroner årligt), har besluttet med øjeblikkelig virkning at fratage et driftstilskud på ca. 1,7 millioner kroner til ungdomsorganisationen IMCC. Den 69 år gamle ungdomsorganisation har været tilskudsberettiget i mere end 10 år, men er som følge af afslaget nu akut truet af konkurs. Driftstilskuddet skulle dække udgifterne til indeværende regnskabsår, 2019, men meddelelsen er først modtaget 1. november 2019, hvilket ikke giver mulighed for justeringer af budgettet eller opsøgning af alternative indtægtskilder.

I begrundelsen for afslaget hedder det, at man ikke mener, at alle 75 aktiviteter i to af foreningens seks lokalafdelinger er sket i overensstemmelse med DUF’s retningslinjer. DUF anerkender, at der har fundet tilstrækkeligt med regelmæssige aktiviteter sted, men vurderer ikke, at de kan betragtes som værende lokalt iværksatte. DUF’s brev med den fulde begrundelse kan læses her.

Forløb

Beslutningen er truffet efter IMCC har været udsat for en såkaldt ”ekstern kontrol”, hvor revisionsfirmaet Albjerg, på DUFs foranledning, har gennemgået alle hjørner af organisationen. Beretningen fra Albjerg til DUF fremhæver, at IMCC lever op til alle de juridiske, økonomiske og administrative krav, dog har revisionsfirmaet selv svært ved at vurdere hvorvidt IMCC’s arrangementer afholdt af aktiviteterne kan medregnes i kravet om ”regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter”. Albjerg Revision anbefaler derfor DUF at indgå i en dialog med IMCC, så parterne sammen kan definere, hvordan denne bestemmelse skal fortolkes og efterleves af IMCC. I stedet for dialog er beslutningen dog blevet at give IMCC afslag på driftstilskud i 2019. Beretningen fra Albjerg Revision kan desværre ikke tilgås her (eftersom Albjerg Revision ikke ønsker rapporten offentliggjort) men IMCC’s bemærkninger til beretningen fra Albjerg Revision kan ses her.

Julie Lauritzen, forperson for IMCC siger: ”Det er et kæmpe chok for os alle, at DUF så pludseligt og overraskende har valgt at trække tæppet væk under os. IMCC er en velfungerende organisation med næsten to tusind meget aktive unge frivillige. Vi har gennem mange år modtaget driftstilskud fra DUF på baggrund af præcis samme organisering og med præcis samme procedurer, som man nu vælger at konkludere ikke opfylder kriterierne. Vi forstår simpelthen ikke grundlaget for beslutningen. ”

Hvad nu?

IMCC’s fire sekretariatsmedarbejdere er alle blevet afskediget og IMCC sidder nu med en så skrøbelig økonomi, at organisationen pga. insolvens potentielt må erklære sig konkurs primo 2020.

IMCC har mulighed for at klage over DUF’s afgørelse til Tipsungdomsnævnet, men har erfaret, at sagsbehandlingstiden er op til seks måneder. Tipsungdomsnævnet har dog aldrig tidligere har givet klagere medhold i en klage over beslutninger truffet i DUF, men har dog en enkelt gang over de sidste 8 år bedt DUF om at kigge på en sag igen.

IMCC’s Landsbestyrelse har besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 14. december, hvor alle medlemmer i fællesskab skal træffe beslutning om organisationens fremtid.

Fakta:

IMCC er en af Danmarks ældste ungdomsorganisationer med 69 års historie. Organisationen samler knap 2000 unge frivillige over hele landet til sundhedsfremmende aktiviteter bygget på demokratiske værdier og frivillige fællesskaber. Formålet med organisationen er at forbedre sundhed for især børn og unge i lokalt, nationalt og internationalt regi. De frivillige laver opsøgende arbejde såsom seksualundervisning og førstehjælpsundervisning i folkeskolen, arrangementer for de små børn med Bamsehospitalet og debatter på landets gymnasier om psykiske sygdomme. Ydermere rejser IMCC sundhedspolitiske temaer som organdonation, stigende medicinpriser og lige adgang for alle i sundhedsvæsenet. Dette er bl.a. kommet til synes på de seneste års deltagelse på Folkemødet, hvor over 60 frivillige fra IMCC har sat sundhed og ungeinddragelse på den politiske dagsorden. IMCC har desuden et omfattende udvekslingsprogram for medicinstuderende, som er anerkendt af landets fire sundhedsvidenskabelig fakulteter samt en stærk tradition for stærke udviklingsprojekter med lokale samarbejdspartnere i en række forskellige lande.

I 2018 gennemførte IMCC i alt 1.969 begivenheder (fordelt på 1581 interne møder og 388 eksterne arrangementer). De to lokalafdelinger, som DUFs Tipsudvalg ikke finder lever op til kravene (lokalafdelingerne i Esbjerg og Roskilde) gennemførte i løbet af året i alt 75 arrangementer (52 i Esbjerg og 33 i Roskilde). En oversigt over alle IMCC’s arrangementer i 2018 er tilgængelig her. Hele forløbet, inkl. Dokumentation kan findes her. Yderligere information om IMCCs arbejde kan tilgås her.

Kontakt:
Forperson for IMCC 2019, Julie Lauritzen, e-mail: forperson@imcc.dk og mobil: 27581007 eller

Kommende forperson for IMCC 2020, Kristine Svinning Valeur, e-mail: kristine.valeur@hotmail.com mobil: 20856587